Som alegria

Espectacle educatiu

Educació emocional mitjançant la màgia

Què ofereix aquest espectacle

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Aquesta activitat fomenta competències bàsiques variades en funció de l'edat i necessitats dels participants.

coneixements per a la vida.

A través de l'espectacle, els participants gaudeixen d'una experiència positiva respecte la por com emoció, obtenint així eines que podrà aprofitar sempre.

Guia didàctica

El nostre espectacle té una guia didàctica en funció de l'edat dels participants.

foment de la cultura

A través d'aquest espectacle, els participants poden tenir una experiència més pròxima a la màgia com element cultural.

dirigit a estudiants de primària i secundària

Per a això hem desenvolupat un xou exclusiu, personalitzat i enfocat a les edats i necessitats de cada grup potenciant diverses competències bàsiques segons l’objectiu que persegueixi la institució.

FOMENTA COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Educació Infantil

show de màgia educativa

Educació Primaria

aprenentatge de trucs màgics

Educació Secundaria

desenvolupament d'un projecte lligat a la màgia

MIRA ELS OBJECTIUS PEDAGÒGICS DE L'ACTIVITAT ​

L’escola com a espai de benestar i d’aprenentatge:

  • Escola acollidora

  • Tenir cura de la quotidianitat

  • El potencial educatiu del joc amb finalitats educatives

L’escola com a espai comunicador:

  • Escoltar, sentir, comunicar, explorar, expressar… amb els sons

  • Observar, sentir, comunicar, explorar, expressar… amb l’art

  • Interpretar, crear, imaginar… i gaudir amb la literatura

La biblioteca, un espai de comunicació.

entendre el món que ens envolta.

Anar creixent en autonomia i autoestima.

Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.

Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.

Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia.

1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.

2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans.

3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores.

5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.

6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.

7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

8. Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.

9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.

Verified by MonsterInsights