Activitats d’acompanyament emocional davant el Covid 19

Aquestes activitats van adreçades a col·laborar amb els docents i les famílies per tal que els infants puguin exterioritzar tot allò que senten, que han viscut o que han patit, a través de l’expressió de les seves emocions al centre educatiu.

Conte contes

DOROTEA I EL COVID Aprendre com ens fan sentir les situacions que ens envolten

Teatre

UN MUNT DE MONS
Espectacle infantil educatiu, és l'història d'una nena que surt per primera vegada al carrer.

Màgia

FEM DESAPARÈIXER LES PORS
Sorpresa, intriga, il·lusió... Explicar els sentiments a través de la màgia.

Objectius pedàgogics de les nostres activitats

L’escola com a espai de benestar i d’aprenentatge:

  • Escola acollidora

  • Tenir cura de la quotidianitat

  • El potencial educatiu del joc amb finalitats educatives

L’escola com a espai comunicador:

  • Escoltar, sentir, comunicar, explorar, expressar… amb els sons

  • Observar, sentir, comunicar, explorar, expressar… amb l’art

  • Interpretar, crear, imaginar… i gaudir amb la literatura

La biblioteca, un espai de comunicació.

entendre el món que ens envolta.

Anar creixent en autonomia i autoestima.

Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.

Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.

Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia.

1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes.

2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans.

3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores.

5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.

6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau.

7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

8. Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.

9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques.

Sobre el projecte

Comencem el curs amb empenta i amb uns objectius clars: oferir serveis d’alta qualitat adaptats a les realitats socials.

Un equip de diversos professionals, amb dilatada experiència està darrere d’aquest projecte que creix ràpidament i que està en constant evolució per oferir a cada usuari les millors opcions per a les seves necessitats, adaptant-nos a cada realitat.

Us proposem activitats amenes i divertides, enfocades a cada grup d’edat, facilitant-vos les eines necessàries per a treballar-ho amb l’alumnat, abans, durant i després de l’activitat